Aanmelden met

Kopersvoorwaarden

WinWindeals.nl kopersvoorwaarden

 

Hierna zijn de voorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op het kopen van diensten of producten via WinWindeals.nl (de “website”). Deze voorwaarden worden gehanteerd door Buyers United B.V. Laplacestraat 81, 1098 HT Amsterdam (“wij” of “ons”). Waar wij in deze voorwaarden “u” of “uw” gebruiken bedoelen wij daarmee de afnemer die koopt via de website. U aanvaardt deze voorwaarden online via de website wanneer u een product of dienst via de website afneemt.

 

1.  Wat mag u van ons verwachten? 

 • Wij stellen u in staat om via de website producten en/of diensten te kopen van de leveranciers die op de website adverteren met een WinWin Deal. Een WinWin Deal is een aanbieding van een ondernemer waarbij u wordt uitgenodigd om voor een vaste prijs een dienst of product bij hem te kopen.  Aanvullend leveren wij aan u een dienst waarmee u gecontroleerd betalingen kunt doen aan een leverancier.
 • Indien u op “Bestel” bij een aanbieding klikt (uw “bestelling”) dan verwachten wij dat u het aankoop bedrag voor het product of de dienst vooruitbetaalt op onze rekening t.n.v. Stichting Derdengelden WinWindeals. Vervolgens sturen wij uw bestelling inclusief uw contactgegevens door aan de leverancier. De leverancier dient u dan binnen 2 werkdagen een offerte te sturen. Als u de offerte aanvaardt ontstaat er een directe overeenkomst tussen u en de leverancier. Wij zijn bij die overeenkomst geen partij.
 • Wij zullen een redelijke mate van zorgvuldigheid toepassen bij het opnemen van informatie en aanbiedingen op onze website. Dit houdt niet in dat aanbiedingen steeds juist en volledig zijn. Alle aanbiedingen op de website zijn steeds voor rekeningen en risico van de betreffende leverancier.
 • U betaalt niets voor onze dienstverlening.
 • Wij kunnen altijd onze eenzijdig onze dienstverlening en de website aanpassen of beëindigen. Als wij dat doen heeft dat geen gevolgen voor aanbiedingen waarvoor u al een bestelling hebt ingediend.

 

2. Wat voor een kwaliteit verwachten wij van leveranciers?

 • Wij verwachten van iedere leverancier dat hij de door hem aangeboden dienst of het product zal leveren tegen de aangeboden voorwaarden aan alle geïnteresseerde afnemers.  Tevens verwachten wij dat hij een kwaliteit/service niveau aanbiedt dat beantwoordt aan het niveau dat maximaal mag worden verwacht van iemand met zijn/haar specifieke kennis en ervaring in de branche waarin hij actief is. In ieder geval moeten de prestaties voldoen aan de overeengekomen eisen en dient de leverancier de overeengekomen goederen en/of diensten compleet aan u te leveren.
 • Als de leverancier algemene voorwaarden gebruikt dan dient de leverancier die voor het sluiten van de overeenkomst als bijlage bij zijn offerte aan u toe te zenden.

 

3. Hoe sluit u een overeenkomst met een leverancier?

 • Nadat u hebt besteld en wij uw gegevens en vooruitbetaling hebben ontvangen worden uw contactgegevens doorgegeven aan de betreffende leverancier.
 • Binnen 2 werkdagen na uw bestelling brengt de leverancier aan u een offerte uit. Als u deze offerte aanvaardt ontstaat er een directe overeenkomst tussen u en de leverancier. Wij zijn bij deze overeenkomst geen partij.
 • De leverancier is verplicht om binnen 2 werkdagen nadat deze uw aanvaarding van de offerte heeft ontvangen, de totstandkoming van de overeenkomst aan u te bevestigen.
 • Verschuldigde betalingen voor geleverde diensten of producten kan leverancier met u overeenkomen als:
 1. een vaste prijs: hierbij komt de leverancier met u overeen dat u betaalt voor een aantal concrete prestaties, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een rapport  of het schilderen van een bedrijfspand; of
 2. een bedrag per stuk: bijvoorbeeld een prijs per doos kopieerpapier.

 

4.  Hoe verwerken wij betalingen?

 • Wij bieden een dienst waarmee u en de leverancier gecontroleerd betalingen kunnen verrichten in relatie tot een dienst of product. Deze dienst wordt beschreven in dit artikel. Om de dienst te kunnen uitvoeren verwachten wij van u dat u bij uw bestelling het aankoop bedrag voor het product of de dienst vooruitbetaalt op onze rekening t.n.v. Stichting Derdengelden WinWindeals. De leverancier kan u niet rechtstreeks aanspreken om te betalen.
 • Indien u de overeengekomen producten en/of de diensten hebt ontvangen of indien een overeengekomen tussentijdse facturatie datum is verstreken, ontvangt u een factuur van de leverancier. Wij zullen u dan per e-mail vragen om toestemming voor het vrijgeven van het bedrag op onze derden geldrekening aan de leverancier.
 • Wanneer u aangeeft niet akkoord te gaan met het geleverde product of de geleverde dienst hebben beide partijen de mogelijkheid het geschil op te lossen via onze “geschillenregeling”. Gedurende de periode van het uitvoeren van de geschillenregeling zullen wij de betaling blokkeren.
 • Indien u binnen 30 dagen na ontvangst niet reageert op onze e-mail dan zullen wij het geld automatisch vrijgeven aan de leverancier. Vanaf dat moment heeft u geen mogelijkheid meer om de betaling te annuleren en/of gebruik te maken van de geschillenregeling. De betaling wordt hiermee afgerond.
 • De door u gedane bestellingen en de daar aan gerelateerde betalingen kunt u nakijken in uw dashboard als u een account heeft aangemaakt.

 

5.   Vaste prijzen

 • De vermelde prijzen op de website zijn vaste prijzen. Hierdoor willen wij borgen dat u nooit meer betaalt dan u heeft vooruitbetaald.
 • Beide partijen (u en leverancier) zijn verantwoordelijk ons ervan op de hoogte te stellen wanneer de prijs van product of dienst stijgt nadat een product of dienst is besteld en voordat een product of dienst is geleverd.
 • Het is niet toegestaan lagere tarieven overeen te komen in een privé communicatie met een leverancier om zodoende onze commissie te vermijden. We proberen een eerlijke en open marktplaats te creëren en deze praktijken staan dit in de weg. Wij rekenen commissies voor elke betaling die via het betaalsysteem van onze website loopt, ongeacht of het uiteindelijke bedrag hiervan afwijkt en ongeacht of de betaling later wordt terugbetaald. Wij zijn van mening dat onze commissie heel redelijk is voor de service die wij bieden, daarom accepteren we geen lagere prijsafspraken of vermijding van commissie.

 

6. Hoe worden geschillen geregeld?

 • Indien u weigert om ons tijdig opdracht te geven tot het vrijgeven van het factuur bedrag van de derden geldrekening dan zal de leverancier zelf contact met u opnemen om een eventueel geschil op te lossen en u alsnog tot betaling te bewegen.
 • Wanneer u betaling blijft weigeren dan kunt u of leverancier een geschil bij ons indienen.
 • Indien u een geschil bij ons indient zullen wij eerst trachten te bemiddelen tussen u en uw leverancier om het geschil op te lossen. Indien de bemiddeling niet binnen 7 werkdagen is geslaagd dan zullen wij het geschil beslechten door middel van bindend advies.
 • Bij bindend advies zullen wij voor u en uw leverancier bindend advies uitbrengen dat is gericht op een redelijke oplossing van het geschil. U gaat er mee akkoord dat u aan ons advies gebonden bent. Nadat wij het advies bekend hebben gemaakt aan u en aan uw leverancier zullen wij of het betwiste bedrag terugstorten naar u of aan de leverancier vrijgeven, afhankelijk van de uitkomst van ons advies.

 

7.  Waar zijn wij aansprakelijk voor?

 • Onze aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst of op grond van onrechtmatige daad is beperkt tot 7,5% van de waarde in EUR (ex BTW) van uw bestelling.
 • Bij zaak- of personen schade is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat maximaal wordt uitbetaald door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verhoogd met een eventueel eigen risico.
 • Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien de schade is ontstaan als gevolg van onze opzet of grove schuld.

 

8. Toepasselijk recht en rechter.

 • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit de overeenkomst worden  exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.